SEKULÁRNÍ ŘÁD BOSÝCH KARMELITÁNŮ

SPIRITUALITA BOSÉHO KARMELU

Principy života terciáře
Zelo zelatus sum pro Domino Deo exercituum

Když jsem dnes snažně prosila našeho Pána, aby skrze mne promlouval … nabídlo se mi to, co nyní uvedu, abych začala na nějakém základu: tím je považovat naši duši za hrad …

… nuže, abychom se vrátili k našemu krásnému a skvělému hradu, potřebujeme zjistit, jak je možné do něj vstoupit.

(sv. Terezie z Avily, Vnitřní hrad 1H1,1; 1H1,5)

  • UŽÍVAT PROZÍRAVÉ ROZVAHY VE VŠEM

  • HORLIVĚ MEDITOVAT ZÁKON PÁNĚ

  • OPRAVDOVĚ ŽÍT VÍRU, NADĚJI A LÁSKU

  • ÚČASTNIT SE EUCHARISTIE A LITURGIE HODIN

SVATÍ

PANNA MARIA KARMELSKÁ

Ať se mi stane podle tvého slova!

Hoc tibi et tuis privilegium: in hoc moriens salvabitur.

To je pro tebe a pro tvé privilegium. Kdo zemře tím oděn, bude spasen.

ELIJÁŠ

Starozákonní prorok Elijáš Tišbejský

Zelo zelatus sum pro Domino Deo exercituum

Velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů

TEREZIE OD JEŽÍŠE

Duchovní matka a zakladatelka nové reformy

Rozjímavá modlitba pro mne není nic jiného, než důvěrný vztah přátelství, častý rozhovor ,mezi čtyřma očima‘ s tím, od něhož víme, že nás miluje.

Ž 8,5

JAN OD KŘÍŽE

Doctor mysticus
Abys došel k vědění všeho, nechtěj v ničem něco vědět. Abys došel k vlastnění všeho, nechtěj v ničem něco vlastnit. Abys došel k bytí vším, nechtěj v ničem něčím být. Abys došel k tomu, co neokoušíš, máš jít, kudy neokoušíš. Abys došel k tomu, co nevíš, máš jít, kudy nevíš. Abys došel k tomu, čím nejsi, máš jít, kudy nejsi…